Over de CBB
          

 

INHOUD VAN DEZE PAGINA

Missie, visie en grondslag

Bestuur

Beleid

Financiele verantwoording

Privacy


MISSIE

Blinden en slechtzienden doen volop mee aan de maatschappij en het kerkelijk leven. Toegang tot Bijbels en christelijke lectuur mag daarbij geen beperking zijn. Volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij en het kerkelijk leven is van essentieel belang. Daarom zet de CBB zich in om Bijbels en christelijke lectuur beschikbaar te stellen voor alle mensen met een leesbeperking.

VISIE

De CBB produceert passende leesvormen als braille, grootletter, digitaal toegankelijke bestanden, reliëf en audio. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking, voor zover dit financieel mogelijk is. De CBB richt zich daarbij met name op het protestants-christelijke volksdeel. Daarnaast is de CBB steeds meer internationaal georiënteerd.  De CBB werkt samen met partijen als United Bible Societies en Mission Evangélique Braille om internationaal informatie en lectuur toegankelijk te maken.

GRONDSLAG

De grondslag van de CBB staat vermeld in artikel 3 van de Statuten:
‘De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren van Enigheid.’

RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR/BESTUURDER

De Raad van Toezicht van de Stichting CBB bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • de heer A. Noordergraaf, voorzitter
  • de heer R.B. Slikkerveer, vicevoorzitter
  • de heer R. Brouwer, penningmeester
  • mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout, secretaris
  • mevrouw W.A.A. van Slooten, algemeen lid
  • mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman, algemeen lid uit de doelgroep

De Directeur/Bestuurder van de Stichting CBB is ing. G.J. Cornet RI.

 

BELEIDSPLAN

Veel van de doelstellingen stelt de CBB in samenwerking op met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de twee ketenpartners Dedicon en Bibliotheekservice Passend Lezen. Deze doelstellingen staan vermeld in het gezamenlijk opgestelde Ambitiedocument met doelstellingen tot en met 2025.

Download ambitiedocument

Naast de doelstellingen i.s.m. de KB en de ketenpartners heeft de CBB doelstelling voor de eigen collectie, productontwikkeling etc.. Deze staan vermeld in het Beleidsplan 2019 e.v.. 

Download beleidsplan

BELONINGSBELEID

De CBB valt onder de CAO Openbare Bibliotheken, daarom is het beloningsbeleid voor de directie en de medewerkers conform deze CAO. Voor de CAO van de Openbare Bibliotheken verwijzen we naar www.debibliotheken.nl.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voor de financiële verantwoording van het afgelopen jaar verwijzen wij naar het jaarverslag, waarin het financieel jaarverslag is opgenomen, alsmede de akkoordverklaring van de onafhankelijke accountant.

download jaarverslag

De CBB heeft een bevriende stichting. Deze verleent financiële steun aan de CBB. Mede dankzij deze steun in de vorm van een jaarlijkse declaratie kunnen wij een eigen collectie christelijke lectuur in stand houden.

ga naar www.stichtingvriendenvandecbb.nl

PRIVACY

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarom bij ons adequaat beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

U heeft recht op inzage, mutatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken voor verschillende doeleinden.

Download privacybeleid

Ga naar de inhoud