Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Over de geldmiddelen staat in artikel 6 van de Statuten het volgende:

'De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  1. contributies van de leden
  2. giften, erfstellingen en legaten
  3. revenuen van vermogen
  4. subsidies en
  5. alle overige wettige inkomsten.'

We verwijzen voor meer informatie naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.


De CBB heeft ook een bevriende stichting. Deze verleent financiële steun aan de vereniging CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Mede dankzij deze steun in de vorm van een jaarlijkse declaratie kan de CBB een eigen collectie christelijke lectuur in passende leesvormen in stand houden. Voor meer informatie kunt u naar www.stichtingvriendenvandecbb.nl.