Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Bestuur

Het bestuur van de Vereniging CBB bestaat uit de volgende leden:

  • de heer A. Noordergraaf, voorzitter
  • mevrouw A.M. Verbaan-van den Heuvel, vicevoorzitter
  • de heer R. Brouwer, penningmeester
  • mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout, secretaris
  • mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman, algemeen lid

De bestuursleden worden door de leden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Zij kunnen zich vervolgens nog twee maal herkiesbaar stellen (maximale zittingsperiode is 12 jaar).

We verwijzen verder naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Directeur
De heer ing. G.J. Cornet RI is algemeen directeur van de Vereniging CBB.