Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


In artikel 3 en 4 van de Statuten van de Vereniging CBB staat het volgende:

'De doelstelling van de CBB is om op basis van de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren van Enigheid te voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie bij blinden, slechtzienden alsmede bij anderszins gehandicapten die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van lectuurvoorziening.

De CBB tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding van een christelijke bibliotheek en het uitgeven van publicaties met gebruikmaking van die communicatiemiddelen en technische apparatuur en alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.'
 
De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Ook mag een leesbeperking er niet toe leiden dat gebruikers extra kosten moeten maken om toegang te krijgen tot lectuur. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking. De CBB richt zich daarbij met name op het protestants-christelijke volksdeel.